ឯកសាររបស់ OnionShare

_images/tabs.png

OnionShare គឺជាឧបករណ៍បើកចំហកូដ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែករំលែកឯកសារ បង្ហោះវេបសាយ និងឈែតជាមួយមិត្តភក្តិដោយសុវត្ថិភាព និងអនាមិក​ដោយ​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ Tor។