ការអភិវឌ្ឍ OnionShare

ការសហការ

OnionShare មានក្រុមបើកចំហ Keybase ដើម្បីពិភាក្សាពីគម្រោង សួរសំណួរ ចែករំលែកគំនិត និងរចនា ហើយនិងធ្វើគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅពេលអនាគត។ (វាក៏មានវិធីងាយស្រួលដើម្បីផ្ញើសារដែលធ្វើកូដនីយកម្មសងខាងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ OnionShare ដូចជាអាសយដ្ឋាន OnionShare។) ដើម្បីប្រើ Keybase សូមទាញយក Keybase app ហើយបង្កើតគណនី និង ចូលរួមក្រុមនេះ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនោះ ចូលទៅកាន់ "ក្រុម" ហើយចុច "ចូលរួមក្រុម" និងវាយពាក្យ "onionshare"។

OnionShare ក៏មាន បញ្ជីសំបុត្រ សម្រាប់​អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នករចនាដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោង។

ចូលរួមចំណែកកូដ

ប្រភពកូដ OnionShare អាចរកឃើញនៅក្នុងថតឯកសារ Git: https://github.com/onionshare/onionshare

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមចែករំលែកកូដទៅ OnionShare នោះវាជួយដើម្បីចូលរួមក្រុម keybase និងសួរសំណួរពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតអំពីការធ្វើការលើវា។ អ្នកក៏គួរត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់ 'បញ្ហាបើកចំហ' <https://github.com/onionshare/onionshare/issues>`_ នៅលើ GitHub ដើម្បីមើលថាតើមានបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកចង់ដោះស្រាយ។

នៅពេលអ្នករួចរាល់ដើម្បីចែករំលែកកូដ សូមបើកសំណើទាញយកនៅក្នុងថតឯកសារ GitHub ហើយអ្នកថែទាំគម្រោងនឹងត្រួតពិនិត្យវា ហើយពួកគេអាចសួរសំណួរ ស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរ បដិសេធវា ឬក៏បញ្ចូលវាទៅក្នុងគម្រោង។

ចាប់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍ

OnionShare ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយសរសេរក្នុងកូដ Python។ ដើម្បីចាប់ផ្ដើម សូមចម្លងថតឯកសារ Git នៅ https://github.com/onionshare/onionshare/ ហើយបន្ទាប់មកមើលឯកសារ cli/README.md ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីរបៀបរៀបចំការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កំណែឃ្លាបញ្ជា និងឯកសារ desktop/README.md ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីរបៀបរៀបចំការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កំណែផ្ទាំងណែនាំ។

ឯកសារទាំងនោះមានការណែនាំបច្ចេកទេសចាំបាច់ និងឃ្លាបញ្ជាដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមសម្រាប់វេទិការបស់អ្នក និងដើម្បីដំណើរការ OnionShare ពីប្រភពផ្សេងៗ។

គន្លឹះស្វែងរកកំហុស

ទម្រង់ Verbose

នៅពេលកំពុងអភិវឌ្ឍ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ OnionShare ពី terminal ហើយបន្ថែមពាក្យ --verbose (ឬ -v) ទៅឃ្លាបញ្ជា។ វានឹងបង្ហាញសារមានប្រយោជន៍ជាច្រើននៅលើ terminal ដូចជានៅពេលមានអ្វីមួយជាក់លាក់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើម នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង (ដូចជាចុចប៊ូតុង ការកំណត់ត្រូវបានរក្សាទុក ឬបានផ្ទុកឡើងវិញ) និងព័ត៌មានរកកំហុសផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍៖

$ poetry run onionshare-cli -v ~/Documents/roms/nes/Q-bert\ \(USA\).nes
╭───────────────────────────────────────────╮
│  *      ▄▄█████▄▄      *  │
│        ▄████▀▀▀████▄   *     │
│       ▀▀█▀    ▀██▄       │
│   *   ▄█▄     ▀██▄       │
│      ▄█████▄     ███    -+- │
│       ███     ▀█████▀      │
│       ▀██▄     ▀█▀       │
│     *  ▀██▄    ▄█▄▄   *    │
│ *       ▀████▄▄▄████▀        │
│         ▀▀█████▀▀         │
│       -+-           *   │
│  ▄▀▄        ▄▀▀ █         │
│  █ █   ▀     ▀▄ █         │
│  █ █ █▀▄ █ ▄▀▄ █▀▄ ▀▄ █▀▄ ▄▀▄ █▄▀ ▄█▄  │
│  ▀▄▀ █ █ █ ▀▄▀ █ █ ▄▄▀ █ █ ▀▄█ █  ▀▄▄  │
│                      │
│         v2.4.1          │
│                      │
│     https://onionshare.org/     │
╰───────────────────────────────────────────╯

[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=wordlist.txt
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=wordlist.txt, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/wordlist.txt
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.load: creating /home/user/.config/onionshare/persistent/polish-pushpin-hydrated.json
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.title = None
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.public = False
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.autostart_timer = 0
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.autostop_timer = 0
[Sep 09 2021 19:13:20] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: share.autostop_sharing = True
[Sep 09 2021 19:13:20] Web.__init__: is_gui=False, mode=share
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=static
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=static, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/static
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=templates
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=templates, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/templates
[Sep 09 2021 19:13:20] Web.generate_static_url_path: new static_url_path is /static_gvvq2hplxhs2cekk665kagei6m
[Sep 09 2021 19:13:20] ShareModeWeb.init
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.connect
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.__init__
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:20] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:20] Onion.connect: tor_data_directory_name=/home/user/.config/onionshare/tmp/tmpf3akiouy
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=torrc_template
[Sep 09 2021 19:13:20] Common.get_resource_path: filename=torrc_template, path=/home/user/code/onionshare/cli/onionshare_cli/resources/torrc_template
Connecting to the Tor network: 100% - Done
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.connect: Connected to tor 0.4.6.7
[Sep 09 2021 19:13:30] Settings.load
[Sep 09 2021 19:13:30] Settings.load: Trying to load /home/user/.config/onionshare/onionshare.json
[Sep 09 2021 19:13:30] OnionShare.__init__
[Sep 09 2021 19:13:30] OnionShare.start_onion_service
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.start_onion_service: port=17616
[Sep 09 2021 19:13:30] Onion.start_onion_service: key_type=NEW, key_content=ED25519-V3
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: general.service_id = vucwsdmjt7szoc6pel3puqoxobiepdsowmqaq7pm7dzhembtzr2capad
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.private_key = +HfFALM4MtrNh59ibfMtRwDCIpfpWHIcNh3boahqrHh3TkLAyQvzKTm/y53KoYKSh0VU+m9DZY7DtZuCzkHkqQ==
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.client_auth_priv_key = G24TSNLIJX7YZM6R7P24AIGRU4N56ZFL7ENZVIDIWUEWY66YS3EQ
[Sep 09 2021 19:13:35] ModeSettings.set: updating polish-pushpin-hydrated: onion.client_auth_pub_key = GDY2EPXSS7Q3ELQJFIX2VELTVZ3QEYIGWIZ26CEDQKZJ5Y7VKI3A
Compressing files.
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.init
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.set_file_info_custom
[Sep 09 2021 19:13:35] ShareModeWeb.build_zipfile_list
[Sep 09 2021 19:13:35] Web.start: port=17616
* Running on http://127.0.0.1:17616/ (Press CTRL+C to quit)

Give this address and private key to the recipient:
http://vucwsdmjt7szoc6pel3puqoxobiepdsowmqaq7pm7dzhembtzr2capad.onion
Private key: G24TSNLIJX7YZM6R7P24AIGRU4N56ZFL7ENZVIDIWUEWY66YS3EQ

Press Ctrl+C to stop the server

អ្នកអាចបន្ថែមសាររកកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយដំណើរការវិធីសាស្ត្រ Common.log ពី onionshare/common.py។ ឧទាហរណ៍:

common.log('OnionShareGui', 'start_server', 'I ran here')

នេះវាអាចមានប្រយោជន៍នៅពេលឈ្វេងយល់ពីសង្វាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលកំពុងប្រើ OnionShare ឬក៏តម្លៃនៃអថេរជាក់លាក់នៅមុន និងក្រោយពីពួកវាត្រូវបានរៀបចំ។

ក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះ

Tor គឺដំណើរការយឺត ហើយជារឿយៗ វាងាយស្រួលក្នុងការរំលងការចាប់ផ្ដើមសេវាកម្ម onion បញ្ចូលគ្នាអំឡុងអភិវឌ្ឍ។ អ្នកអាចធ្វើដូចនេះដោយបន្ថែម --local-only។ ឧទាហរណ៍:

$ poetry run onionshare-cli --local-only --receive
╭───────────────────────────────────────────╮
│  *      ▄▄█████▄▄      *  │
│        ▄████▀▀▀████▄   *     │
│       ▀▀█▀    ▀██▄       │
│   *   ▄█▄     ▀██▄       │
│      ▄█████▄     ███    -+- │
│       ███     ▀█████▀      │
│       ▀██▄     ▀█▀       │
│     *  ▀██▄    ▄█▄▄   *    │
│ *       ▀████▄▄▄████▀        │
│         ▀▀█████▀▀         │
│       -+-           *   │
│  ▄▀▄        ▄▀▀ █         │
│  █ █   ▀     ▀▄ █         │
│  █ █ █▀▄ █ ▄▀▄ █▀▄ ▀▄ █▀▄ ▄▀▄ █▄▀ ▄█▄  │
│  ▀▄▀ █ █ █ ▀▄▀ █ █ ▄▄▀ █ █ ▀▄█ █  ▀▄▄  │
│                      │
│         v2.4.1          │
│                      │
│     https://onionshare.org/     │
╰───────────────────────────────────────────╯

* Running on http://127.0.0.1:17641/ (Press CTRL+C to quit)

Files sent to you appear in this folder: /home/user/OnionShare

Warning: Receive mode lets people upload files to your computer. Some files can potentially take control of your computer if you open them. Only open things from people you trust, or if you know what you are doing.

Give this address and private key to the sender:
http://127.0.0.1:17641
Private key: E2GOT5LTUTP3OAMRCRXO4GSH6VKJEUOXZQUC336SRKAHTTT5OVSA

Press Ctrl+C to stop the server

ក្នុងករណីនេះ អ្នកវាយ URL http://127.0.0.1:17641 នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកធម្មតាដូចជា Firefox ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor។ កូនសោសម្ងាត់គឺមិនប្រាកដជាត្រូវការនៅក្នុងទម្រង់ local-only ទេ ដូច្នេះអ្នកអាចមិនខ្វល់ពីវាបាន។

ការចូលរួមចំណែកបកប្រែ

ជំនួយ ធ្វើឱ្យ OnionShare ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងកាន់តែស៊ាំ ហើយស្វាគមន៍មនុស្សដោយការបកប្រែនៅលើ Hosted Weblate។ រក្សា "OnionShare" ជាអក្សរឡាតាំងជានិច្ច ហើយប្រើប្រាស់ "OnionShare (localname)" ប្រសិនបើត្រូវការ។

ដើម្បីជួយបកប្រែ សូមបង្កើតគណនី Hosted Weblate ហើយចាប់ផ្ដើមរួមចំណែក។

ការស្នើយោបល់សម្រាប់ Strings ដើមជាភាសាអង់គ្លេស

នៅពេលខ្លះ Strings ដើមជាភាសាអង់គ្លេសគឺខុស ឬមិនត្រូវគ្នារវាងកម្មវិធី និងសំណុំឯកសារ។

ការកែលំអ string នៅក្នុងឯកសារដើម ដោយបន្ថែម @kingu ទៅកាន់ខ្ទង់ផ្ដល់មតិ Weblate របស់អ្នក ឬបើក GitHub issue ឬទាញសំណើ។ ក្រោយមក ត្រូវប្រាកដថាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទាំងអស់មើលឃើញសំណើយោបល់ និងអាចកែប្រែ string តាមរយៈដំណើរការត្រួតពិនិត្យកូដធម្មតា។

ស្ថានភាពនៃការបកប្រែ

នេះជាស្ថានភាពបកប្រែបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមបកប្រែភាសាមួយដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមបកប្រែ សូមសរសេរទៅកាន់បញ្ជីអាសយដ្ឋានអ៉ីមែល៖ onionshare-dev@lists.riseup.net

https://hosted.weblate.org/widgets/onionshare/-/translations/multi-auto.svg