កំពុងភ្ជាប់ទៅ Tor

When OnionShare starts, it will show you a screen asking you to connect to the Tor network.

_images/autoconnect-welcome-screen.png

You can toggle on the switch "Connect to Tor automatically" before clicking "Connect to Tor". This means that next time OnionShare starts, it will automatically connect with its Tor connection settings from the last session, instead of presenting you with the connection options. If the connection fails, you can still try bridges or reconfigure Tor via the "Network Settings" button.

You can click "Connect to Tor" to begin the connection process. If there are no problems with your network, including any attempts to block your access to the Tor network, this should hopefully work the first time.

Or, if you want to manually configure Bridges or other Tor settings before you connect, you can click "Network Settings".

Automatic censorship circumvention

When you click "Connect to Tor", if OnionShare fails to connect, it might be because Tor is censored in your country or on your local network.

If this occurs, you will have these choices:

  • Try again without a bridge

  • Automatically determine my country from my IP address for bridge settings

  • Manually select my country for bridge settings

_images/autoconnect-failed-to-connect.png

If you choose the "Try again without a bridge" option, OnionShare will retry connecting to Tor like normal, without attempting to bypass censorship.

The other two options will attempt to automatically bypass censorship using Tor bridges. If your network provider is blocking access to the Tor network, you can hopefully still connect to a Tor bridge, which will then connect you to the Tor network, circumventing the censorship. Both of these options use the Tor Project's Censorship Circumvention API to provide you with bridge settings that should work for you. OnionShare will temporarily use the Meek domain-fronting proxy to make a non-Tor connection from your computer to Tor's Censorship Circumvention API. The Meek proxy hides the fact that you are trying to find a way to connect to Tor.

If you choose "Automatically determine my country from my IP address for bridge settings", the Censorship Circumvention API will consider your IP address (yes, your real IP address) to determine what country you might reside in. Based on the country information, the API will try to automatically find bridges that suit your location.

_images/autoconnect-trying-to-resolve-connectivity-issues.png

If you choose "Manually select my country for bridge settings", the Censorship API will find the bridges that suit the country that you specified.

_images/autoconnect-select-country.png

How automatic censorship circumvention works

If the Censorship Circumvention API finds bridges that it believes will suit you, OnionShare will try to reconnect to Tor using those bridges. If the API does not find any bridges for your location, OnionShare will ask the API for "fallback" options, and then try to reconnect using those.

If for some reason OnionShare fails to connect to the Censorship API itself, or if the API returns an error message, OnionShare will attempt to use the obfs4 built-in bridges.

It's important to note that the requests to the Censorship Circumvention API do not go over the Tor network (because if you could connect to Tor already, you wouldn't need to connect to the API).

Even though it's hard for an adversary to discover where the Meek request is going, this may still be risky for some users. Therefore, it is an opt-in feature. The use of Meek and non-torified network requests are limited only to making one or two requests to the Censorship Circumvention API. Then Meek is stopped, and all further network requests happen over the Tor network.

If you are uncomfortable with making a request that doesn't go over the Tor network, you can click "Network Settings" (or the Settings icon in the bottom right corner, followed by the Tor Settings tab in the screen that appears), and manually configure bridges. After you save any bridge settings, OnionShare will try to reconnect using those bridges.

Manually configure Tor settings

You can get to the Tor settings by clicking "Network Settings" on the welcome screen, or by clicking the "⚙" icon in the bottom-right corner of the application, and then switch to the Tor Settings tab in the screen that appears.

_images/tor-settings.png

Here are the different ways you can configure OnionShare to connect to Tor:

ប្រើកម្មវិធី Tor ដែលបានដំឡើងរួចក្នុង OnionShare

នេះគឺជាលំនាំដើម សាមញ្ញបំផុត និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតដែល OnionShare ភ្ជាប់ទៅ Tor ។ ហេតុផលនេះហើយដែលវាត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន។

នៅពេលអ្នកបើក OnionShare វាចាប់ផ្តើមដំណើរការ tor ដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរួចហើយនៅខាងក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ OnionShare ដើម្បីប្រើប្រាស់។ វាមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយដំណើរការ tor ផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីរុករក Tor ឬប្រព័ន្ធ tor ដោយខ្លួនឯង។

Using bridges

To use a bridge, you must select "Use the Tor version built into OnionShare" and check the "Use a bridge" checkbox.

សាកល្បងប្រើ bridge ដែលបានដំឡើងរួចជាមុនសិន។ ការប្រើប្រាស់ bridge 'obfs4' ឬ 'snowflake' ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ 'meek-azure' ។

_images/tor-settings-bridges.png

ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ bridge ដែលភ្ជាប់មកជាមួយមិនដំណើរការ អ្នកអាចស្នើសុំ bridge ពី torproject.org ។ អ្នកនឹងត្រូវដោះស្រាយ CAPTCHA ដើម្បីស្នើសុំ bridge។ (នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ឬ ISP ក្នុងការរាំងខ្ទប់ការចូលទៅកាន់ Tor Bridges ។ )

_images/tor-settings-moat.png

អ្នកក៏មានជម្រើសក្នុងការប្រើ bridge ដែលអ្នកបានរៀនពីប្រភពដែលទុកចិត្ត។

ព្យាយាមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយកម្មវិធីរុករក Tor

ប្រសិនបើអ្នកបានទាញយកកម្មវិធីរុករក Tor <https://www.torproject.org>`_ ហើយមិនចង់ឱ្យដំណើរការ tor ពីរដំណាលគ្នា អ្នកអាចប្រើដំណើរការ tor ពីកម្មវិធីរុករ Tor។ សូមចងចាំថា អ្នកត្រូវរបើកកម្មវិធីរុករក Tor ខាងក្នុង ខណៈដែលអ្នកកំពុងប្រើ OnionShare ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការ។

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ''tor'' នៅក្នុង Windows

នេះគឺកម្រិតខ្ពស់គួរសម។ អ្នកនឹងត្រូវដឹងពីរបៀបកែសម្រួលឯកសារអត្ថបទធម្មតា និងធ្វើអ្វីៗក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រង។

ទាញយក Tor Windows Expert Bundle ពី ។ ពន្លាឯកសារដែលបានបង្ហាប់ ហើយចម្លងថតឯកសារដែលបានស្រង់ចេញទៅកាន់ C:\Program Files (x86)\ ប្តូរឈ្មោះថតឯកសារដែលបានស្រង់ចេញជាមួយ Data និង Tor នៅក្នុងវាទៅជា tor-win32

បង្កើតពាក្យសម្ងាត់ច្រកត្រួតពិនិត្យ។ (ការប្រើ 7 ពាក្យក្នុងលំដាប់មួយដូចជា comprised stumble rummage work avenging construct volatile គឺជាគំនិតដ៏ល្អសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់។) ឥឡូវបើកcommand prompt (cmd) ជា administrator ហើយប្រើ tor.exe --hash-password ដើម្បីបង្កើត hash នៃពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍:

cd "C:\Program Files (x86)\tor-win32\Tor"
tor.exe --hash-password "comprised stumble rummage work avenging construct volatile"

លទ្ធផល ​hashed password ដែល​ត្រូវ​បាន​​ប្រើ ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ព្រមាន​មួយ​ចំនួន (ដែល​អ្នក​អាច​មិន​អើពើបាន)។ ក្នុងករណីឧទាហរណ៍ខាងលើ វាគឺ 16:00322E903D96DE986058BB9ABDA91E010D7A863768635AC38E213FDBEF

ឥឡូវបង្កើតឯកសារថ្មីមួយនៅ C:\Program Files (x86)\tor-win32\torrc ហើយដាក់លទ្ធផល hashed password របស់អ្នកនៅក្នុងវា ដោយជំនួស HashedControlPassword ជាមួយនឹងឯកសារដែលអ្នកទើបតែបង្កើត:

ControlPort 9051
HashedControlPassword (the hash you generate from the password you picked above)

នៅក្នុងប្រអប់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រង សូមដំឡើង tor ជាសេវាកម្មដោយប្រើឯកសារ torrc ដែលអ្នកទើបតែបង្កើត (ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុង https://2019.www.torproject.org/docs/faq.html.en#NTService). ដូចនេះ:

tor.exe --service install -options -f "C:\Program Files (x86)\tor-win32\torrc"

ឥឡូវនេះ អ្នកកំពុងដំណើរការប្រព័ន្ធ tor` នៅក្នុង Windows!

Open OnionShare, click the "⚙" icon in it, and switch to the Tor Settings tab. Under "How should OnionShare connect to Tor?" choose "Connect using control port", and set "Control port" to 127.0.0.1 and "Port" to 9051. Under "Tor authentication settings" choose "Password" and set the password to the control port password you picked above. Click the "Test Connection to Tor" button. If all goes well, you should see "Connected to the Tor controller".

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ tor នៅក្នុង macOS

ជាដំបូង សូមដំឡើង Homebrew ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានដំឡើងវាទេ ហើយបន្ទាប់មកដំឡើង Tor:

brew install tor

ឥឡូវនេះ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Tor ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការតភ្ជាប់ពី OnionShare:

mkdir -p /usr/local/var/run/tor
chmod 700 /usr/local/var/run/tor
echo 'SOCKSPort 9050' >> /usr/local/etc/tor/torrc
echo 'ControlPort unix:"/usr/local/var/run/tor/control.socket"' >> /usr/local/etc/tor/torrc

ហើយចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធសេវាកម្ម Tor:

brew services start tor

Open OnionShare, click the "⚙" icon in it, and switch to the Tor Settings tab. Under "How should OnionShare connect to Tor?" choose "Connect using socket file", and set the socket file to be /usr/local/var/run/tor/control.socket. Under "Tor authentication settings" choose "No authentication, or cookie authentication". Click the "Test Connection to Tor" button.

ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការល្អ អ្នកគួរតែឃើញពាក្យ "បានភ្ជាប់ទៅកន្លែងបញ្ជា Tor"។

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ''tor'' នៅក្នុង Linux

ជាដំបូង ដំឡើងកញ្ចប់ ''tor''។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ Debian, Ubuntu ឬ Linux distro ស្រដៀងគ្នា វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើគម្រោង Tor 'កន្លែងផ្លូវការ <https://support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/>'_។

បន្ទាប់មក បញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកទៅក្រុមដែលដំណើរ tor (ក្នុងករណី Debian និង Ubuntu, debian-tor) ហើយកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ OnionShare ដើម្បីភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង tor socket file របស់អ្នក។

បញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកទៅក្រុម debian-tor ដោយដំណើរការពាក្យបញ្ជានេះ (ជំនួស username ជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដរបស់អ្នក):

sudo usermod -a -G debian-tor username

Reboot your computer. After it boots up again, open OnionShare, click the "⚙" icon in it, and switch to the Tor Settings tab. Under "How should OnionShare connect to Tor?" choose "Connect using socket file". Set the socket file to be /var/run/tor/control. Under "Tor authentication settings" choose "No authentication, or cookie authentication". Click the "Test Connection to Tor" button.

ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការល្អ អ្នកគួរតែឃើញពាក្យ "បានភ្ជាប់ទៅកន្លែងបញ្ជា Tor"។