ការទទួលបានជំនួយ

អានវេបសាយនេះ

អ្នកនឹងឃើញការណែនាំអំពីរបៀបប្រើ OnionShare។ ស្វែងរកមើលផ្នែកទាំងអស់ជាមុនសិន ដើម្បីមើលថាតើផ្នែកទាំងនោះឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់របស់អ្នកឬទេ។

ពិនិត្យមើលបញ្ហា GitHub

ប្រសិនបើវាមិនមាននៅលើវេបសាយទេ សូមពិនិត្យមើល GitHub Issues។ វាអាចក្រែងលោនរណាម្នាក់បានជួបប្រទះបញ្ហាដូចគ្នា ហើយបានលើកឡើង​ពីវាជាមួយអ្នកផលិតកម្មវិធី ឬប្រហែលជាពួកគេបានបង្ហោះនូវដំណោះស្រាយរួចហើយ។

ដាក់ស្នើបញ្ហាដោយខ្លួនឯង

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយ ឬចង់សួរសំណួរ ឬណែនាំមុខងារថ្មី សូម ដាក់ស្នើបញ្ហា។ ការដាក់ស្នើនេះតម្រូវឱ្យ "បង្កើតគណនី GitHub <https://help.github.com/articles/signing-up-for-a-new-github-account/>`_។

ចូលរួមជាមួយ Keybase Team របស់យើង

សូមមើល:ref:collaborating អំពីរបៀបចូលរួមជាមួយ Keybase Team ដែលប្រើដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងនេះ។