ការរៀបចំសន្ដិសុខ

អាន:ref:how_it_works ជាមុនសិន ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីរបៀបដែល OnionShare ដំណើរការ។

ដូចកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរ OnionShare អាចមានកំហុស ឬភាពងាយរងគ្រោះ។

អ្វីដែលគម្រោង OnionShare ការពារប្រឆាំងនឹង

Third parties don't have access to anything that happens in OnionShare. Using OnionShare means hosting services directly on your computer. When sharing your files with OnionShare, they are not uploaded to any third-party server. If you make an OnionShare chat room, your computer acts as a server for that too. This avoids the traditional model of having to trust the computers of others.

អ្នកលួចស្តាប់លើបណ្តាញមិនអាចឈ្លបយកការណ៍លើអ្វីដែលដំណើរការនៅក្នុង OnionShare ក្នុងពេលសារឆ្លងកាត់នោះទេ។ ការតភ្ជាប់រវាងសេវាកម្ម Tor onion និងកម្មវិធីរុករក Tor ត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មទាំងសងខាង។ វាមានន័យថា អ្នកវាយប្រហារលើបណ្តាញមិនអាចលួចស្តាប់អ្វីទាំងអស់ លើកលែងតែចរាចរ Tor ដែលបានធ្វើកូដនីយកម្ម។ ទោះបីជាអ្នកលួចស្តាប់គឺជាចំណុចជួបមានហានិភ័យដែលប្រើដើម្បីភ្ជាប់កម្មវិធីរុករក Tor ជាមួយសេវាកម្ម onion របស់ OnionShare ក៏ដោយ ក៏ចរាចរណ៍ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មដោយប្រើកូនសោសម្ងាត់របស់សេវាកម្ម onion។

អនាមិកភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់ OnionShare ត្រូវបានការពារដោយ Tor។ OnionShare និងកម្មវិធីរុករក Tor ការពារភាពអនាមិករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដរាបណាអ្នកប្រើប្រាស់ OnionShare អនាមិក នោះទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាន OnionShare ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor នោះអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor និងអ្នកលួចស្តាប់មិនអាចដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើ OnionShare បានទេ។

If an attacker learns about the onion service, they still can't access anything. Prior attacks against the Tor network to enumerate onion services allowed attackers to discover private .onion addresses. To access an OnionShare service from its address, the private key used for client authentication must be guessed (unless the service is already made public by turning off the private key -- see បិទកូនសោសម្ងាត់).

អ្វីដែល OnionShare មិនការពារ

Communicating the OnionShare address and private key might not be secure. Communicating the OnionShare address to people is the responsibility of the OnionShare user. If sent insecurely (such as through an e-mail message monitored by an attacker), an eavesdropper can tell that OnionShare is being used. Eavesdroppers can access services that are still up by loading their addresses and/or lost key in the Tor Browser. Avoid this by communicating the address securely, via encrypted text message (probably with disappearing messages enabled), encrypted e-mail, or in person. This isn't necessary when using OnionShare for something that isn't secret.

Communicating the OnionShare address and private key might not be anonymous. Extra precaution must be taken to ensure the OnionShare address is communicated anonymously. A new e-mail or chat account, only accessed over Tor, can be used to share the address. This isn't necessary unless anonymity is a goal.