ការដំឡើង

Windows ឬ macOS

អ្នកអាចទាញយក OnionShare សម្រាប់ Windows និង macOS ពីវែបសាយ OnionShare

Linux

There are various ways to install OnionShare for Linux, but the recommended way is to use either the Flatpak or the Snap package. Flatpak and Snapcraft ensure that you'll always use the newest version and run OnionShare inside of a sandbox.

Snapcraft support is built-in to Ubuntu and Fedora comes with Flatpak support, but which you use is up to you. Both work in all Linux distributions.

** ដំឡើង OnionShare ដោយប្រើ Flatpak**៖ https://flathub.org/apps/details/org.onionshare.OnionShare

Install OnionShare using Snapcraft: https://snapcraft.io/onionshare

អ្នកក៏អាចទាញយក និងដំឡើងកញ្ចប់ .flatpak.snap PGP-signed ពី https://onionshare.org/dist/ ប្រសិនបើអ្នកចង់។

សម្រាប់តែ Command-line ប៉ុណ្ណោះ

You can install just the command-line version of OnionShare on any operating system using the Python package manager pip. ផ្ទៃឃ្លាបញ្ជា has more info.

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា PGP

អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថា កញ្ចប់ដែលអ្នកទាញយកគឺស្របច្បាប់ និងមិនត្រូវបានរំខានដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា PGP របស់វា។ សម្រាប់ Windows និង macOS ជំហាននេះគឺជាជម្រើស និងផ្តល់នូវការការពារយ៉ាងស៊ីជម្រៅ៖ OnionShare binaries រួមបញ្ចូលហត្ថលេខាជាក់លាក់នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ហើយអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើវាតែមួយ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។

កូនសោចុះឈ្មោះ

កញ្ចប់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ Micah Lee ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីស្នូល ដោយប្រើសោសាធារណៈ PGP របស់គាត់ជាមួយនឹងស្នាមខ្ចៅដៃឌីជីថល 927F419D7EC82C2F149C1BD1403C2657CD994F73។ អ្នកអាចទាញយកកូនសោរបស់ Micah ពី keys.openpgp.org keyserver <https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/927F419D7EC82C2F149C1BD1403C2657CD994F73>`_។

អ្នកត្រូវតែដំឡើង GnuPG ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា។ សម្រាប់ macOS អ្នកគួរតែមាន GPGTools ហើយសម្រាប់ Windows អ្នកប្រហែលជាចង់បាន Gpg4win

ហត្ថលេខា(ឌីជីថល)

អ្នកអាចស្វែងរកហត្ថលេខា (ជាឯកសារ .asc) ក៏ដូចជា Windows, macOS, Flatpak, Snap និងប្រភពរបស់កញ្ចប់នៅ https://onionshare.org/dist/ នៅក្នុងថតឯកសារដែលមានឈ្មោះសម្រាប់កំណែនីមួយៗនៃ OnionShare។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធីទាំងនោះនៅលើ ទំព័រចេញផ្សាយរបស់ GitHub

ការផ្ទៀងផ្ទាត់

នៅពេលដែលអ្នកបាននាំចូលកូនសោសាធារណៈរបស់ Micah ទៅក្នុង GnuPG keychain របស់អ្នក សូមទាញយកប្រព័ន្ធគោលពីរ និងហត្ថលេខា .asc អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់ macOS នៅក្នុង terminal ដូចនេះ:

gpg --verify OnionShare-2.2.pkg.asc OnionShare-2.2.pkg

ឬសម្រាប់ Windows នៅក្នុង command-prompt ដូចនេះ:

gpg.exe --verify onionshare-2.2-setup.exe.asc onionshare-2.2-setup.exe

លទ្ធផលរំពឹងទុកមើលទៅដូចនេះ:

gpg: Signature made Tue 19 Feb 2019 09:25:28 AM AEDT using RSA key ID CD994F73
gpg: Good signature from "Micah Lee <micah@micahflee.com>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah@firstlook.org>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah@freedom.press>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah.lee@firstlook.org>"
gpg:         aka "Micah Lee <micah.lee@theintercept.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 927F 419D 7EC8 2C2F 149C 1BD1 403C 2657 CD99 4F73

If you don't see Good signature from, there might be a problem with the integrity of the file (malicious or otherwise), and you should not install the package. (The WARNING: shown above, is not a problem with the package, it only means you haven't defined a level of "trust" of Micah's (the core developer) PGP key.)

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា PGP នោះការណែនាំសម្រាប់ Qubes OS និង Tor Project អាចមានប្រយោជន៍។